Teraz online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 1 gość 

Polecaja nas

PDF Drukuj Email

Czy nie dziwi Ci? fakt, gdy s?yszysz zdanie: gramy na ?ywo, a zespó? sk?ada si? z dwóch, trzech osób ?

Zespó? Same Gwiazdy to pi?tka wykszta?conych muzyków, graj?cych na ?ywo (wokalistka, gitara, gitara basowa, instrumenty klawiszowe, perkusja - wszyscy ?piewamy !), graj?cy imprezy dla wszystkich ceni?cych wysoki poziom wykonawczy i ?yw? muzyk?.

Zespó? Same Gwiazdy obs?uguje wszelkie imprezy rozrywkowe, prowadz?c us?ugi w zakresie oprawy muzycznej przyj?? weselnych, bankietów, dancingów, imprez firmowych, studniówek, koncertów plenerowych oraz wszelkich innych przedsi?wzi?? rozrywkowo-artystycznych. Jest to mo?liwe dzi?ki bogatemu do?wiadczeniu, a tak?e za spraw? posiadania profesjonalnego sprz?tu (nag?o?nienie, o?wietlenie, instrumentarium).

Przy wspó?pracy z nami s? Pa?stwo pewni, ?e:

  • jeste?my pi?tk? profesjonalnych, wykszta?conych muzyków (z dorobkiem p?ytowym)
  • gramy na ?ywo
  • wykonujemy nasze us?ugi na najwy?szym poziomie
  • ca?y scenariusz imprezy konsultujemy z klientem
  • posiadamy profesjonalne nag?o?nienie, o?wietlenie oraz instrumentarium
  • dysponujemy w?asnym transportem
  • ka?da grana przez nas impreza jest traktowana indywidualnie

...z nami ka?da impreza b?dzie udana !

 

 

you are here: